Dziedziczenie

Do czynności związanych z nabyciem majątku po zmarłym, możemy zaliczyć przede wszystkim:

  • sporządzanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu (własnoręcznego, notarialnego- sporządzonego w dowolnej Kancelarii Notarialnej);
  • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu spadku wprost - bez ograniczenia odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza- z ograniczeniem odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe, odrzuceniu spadku;
  • sporządzanie protokołu dziedziczenia i aktu poświadczenia dziedziczenia - zastępującego sądowe stwierdzenie nabycia spadku, prawomocnego (wywołującego skutki prawne) w dniu sporządzenia;
  • poszukiwanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów;
  • sporządzania umów zrzeczenia się dziedziczenia (wyłączenia spadkobiercy i jeśli jest taka wola stron - jego dzieci, wnuków, prawnuków od dziedziczenia);
  • dział spadku (podział pozostałych po zmarłym składników majątku przez spadkobierców).